foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Projekt p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego:
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
 
uchwałą nr 1832/60/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego, wybrany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, nr naboru RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17.

Beneficjent: Powiat Wodzisławski

Realizator:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.
  2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Termin rzeczowej realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie planowany jest na lata 2019 – 2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, modernizacją istniejącego oświetlenia terenu placu PZD, montażem paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (budynek użyteczności publicznej) wraz z wymianą źródła ciepła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, przebudową wentylacji. W obu lokalizacjach zaplanowano również prace remontowe.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.

Cele pośrednie:

  • Zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektów użyteczności publicznej,
  • Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności wśród mieszkańców,
  • Wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej – zapewnienie wymaganej oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa,
  • Osiągnięcie korzyści ekonomicznych – niższe koszty eksploatacji i utrzymania obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 044 428,17zł

Dofinansowanie: 2 937 448,72 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1 106 979,45 zł

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.