foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

 

 

 

Projekt "Śląskie. Zawodowcy" (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy -kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas I-III szkoły branżowej I stopnia i klas I-V techników, uczęszczających do placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. ZSP w Rydułtowach współpracuje w ramach projektu z , Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Okres realizacji projektu – od 01.09.2019r.do 31.12.2022r.

Rodzaje wsparcia – działania w ramach Projektu, w których wezmą udział Uczestnicy Projektu – uczniowie/uczennice ZSP w Rydułtowach:

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczniów/uczennic szkół branżowych I stopnia i techników.
  2. Staż uczniowski dla uczniów/uczennic szkół branżowych I stopnia i techników z możliwością wypłaty stypendiów stażowych.
  3. Kursy/szkolenia specjalistyczne uczniów/uczennic szkół branżowych I stopnia i techników.
  4. Uczniowie biorą udział w stażu lub kursie/szkoleniu uczniowskim.

Strona www Projektu – strona dostępna pod adresem: https://zawodowcy.slaskie.pl, zawierająca informacje o Projekcie, dokumenty, formularze oraz aktualne wydarzenia realizowane w ramach Projektu.

Małgorzata Warzecha-Staniczek - szkolny specjalista ds. jakości staży w ZSP w Rydułtowach

Alicja Pawliczek – szkolny specjalista ds. kursów w ZSP w Rydułtowach

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa uczniów

Formularz rekrutacyjny

 
Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.