foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Egzaminy maturalne - maj 2021

04.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00 (pr) 14.00

05.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00

06.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00 

07.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pr) 9.00 

10.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pr) 9.00 

11.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr ) 9.00

11.05.- pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie  (pr ) 14.00

12.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii ( pr ) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z geografii (pr ) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp ) 9.00

14.05.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pr ) 9.00

14.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pr) 14.00 

17.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pr ) 9.00

18.05.- pisemny egzamin maturalny z fizyki (pr ) 9.00

19.05.- pisemny egzamin maturalny z informatyki (pr ) 9.00

Egzaminy w formule 2021: 
 
1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa poniżej:
 
a. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 
 
- w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 
 
- zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
 
3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo:
 
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski 
b. matematyka
c. język obcy nowożytny
 
4. Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 
Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa. 

Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021 r. 

Deklaracja - absolwenci !

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwentów z lat wcześniejszych wraz z informacją do poprawnego wypełnienia ( str. 5-6 )

Link do deklaracji ze strony OKE:

Deklaracja wariant A

 

Opłata za egzamin
 
Na stronie OKE w Jaworznie została zamieszczona informacja o zasadach odpłatności za egzamin maturalny oraz udostępniony link do serwisu umożliwiającego sprawdzenie przez zdającego konieczności wniesienia opłaty za egzamin w 2021roku.
 
Link do komunikatu OKE: Opłata za egzamin

 

Egzaminy ustne

Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego PZE od 7- 20 maja 2021 roku.


Harmonogram egzaminów ustnych udostępniony zostanie zdającym na tablicy informacyjnej dla maturzystów obok sekretariatu uczniowskiego 4 marca 2021 r.

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym  (dla zdających, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE w Jaworznie):

1 - 15 czerwca 2021 r. – część pisemna (zgodnie z harmonogramem na stronie www.oke.jaworzno.pl)

7-12 czerwca 2021 - część ustna z jęz. polskiego i jęz. obcego

Termin ogłoszenia wyników:  5 lipca 2021r. 

Wyniki egzaminu będą dostępne w serwisie dla zdających na stronie OKE w Jaworznie.

Hasła i loginy zdający otrzymają w szkole.

Egzamin poprawkowy 2021

24 sierpnia 2021r. (wtorek) o 9.00 egzamin w części pisemnej

23- 24 sierpnia 2021r. - egzamin w części ustnej ( harmonogram ustala przewodniczący PZE  )

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 10 września 2021 r. od godz.12.00.

Komunikaty

Komunikaty o szczegółowych sposobach dostosowania form i warunków przeprowadznia  egzaminów w 2021 roku, materiałach i przyborach pomocniczych, harmonogram egzaminów oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie pod adresem:

Informacja o sposobie organizacji - aktualizacja z 29 grudnia 2020r.

Harmonogram egzaminów 2021

Materiały i przybory pomocnicze 2021

Komunikat o dostosowaniach 2021

Deklaracje


Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 30 września 2020 r.

Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu – 30 września 2020 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2021 r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 8 lutego 2021 r.

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.