foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Próbne egzaminy maturalne dla uczniów klas czwartych- listopad 2022

22.11. - egzamin z jęz. polskiego: godz. 9.00- (pp) 170 minut, godz. 14.00 - (pr) 180 minut

23.11.- egzamin z matematyki: godz.9.00 - (pp) 170 minut, godz.14.00 - (pr) 180 minut

24.11. - egzamin z jęz. obcego: godz.9.00- (pp) 120 minut, godz. 14.00- (pr) 150 minut

25.11. - egzamin z przedmiotów dodatkowych: 9.00- (pr) 180 minut

 

Egzaminy maturalne pisemne - maj 2023

04.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00

05.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00

05.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp) 14.00

08.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.0

09.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pr) 9.00 

10.05.- pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społęczeństwie (pr) 9.00 

10.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pr) 14.00

11.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii (pr) 9.00

12.05. - pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr) 9.00

15.05. - pisemny egzamin maturalny z chemii (pr) 9.00

16.05.- pisemny egzamin maturalny z geografii (pr) 9.00

17.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pr) 9.00

18.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pr) 9.00

19.05.- pisemny egzamin maturalny z fizyki (pr) 9.00
 
20.05. - pisemny egzamin maturalny z informatyki (pr) 9.00
 
 
Egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego w maju 2023
W terminie od 10.05.- 23.05. wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, podanego do wiadomości zdających do 06.03.2023r. w sekretariacie uczniowskim.
 
 
Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE w Jaworznie):
01- 16 czerwca 2023r. – część pisemna (zgodnie z harmonogramem na stronie oke)
05- 07 czerwca 2023r. - część ustna z jęz. polskiego i jęz. obcego.
 
Wniosek (załącznik 6) absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.
 

Egzamin poprawkowy w 2022r.

22 sierpnia 2022r. (wtorek) o 9.00 - egzamin w części pisemnej

21 sierpnia 2023r. ( poniedziałek) - egzamin w części ustnej

 
 
Termin ogłoszenia wyników sesji majowej:  7 lipca 2023r

Wyniki egzaminu będą dostępne dla zdających w serwisie ZIU  na stronie OKE w Jaworznie. Hasła i loginy zdający otrzymają w szkole. 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) absolwent składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. 

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu po egzaminie poprawkowym:

8 września 2023 r. od godz.12.00. Obowiązuja hasła i loginy do serwisu ZIU z sesji majowej.

Deklaracje:

Termin złożenia deklaracji A ( załącznik 1a) wstępnej upływa 30 września 2022 r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2023 r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu:
 
Zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2022 r.) lub z deklaracją ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).
 
Egzaminy w  formule 2015 w maju 2023 roku: 
1. W 2023r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. dla egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 dotyczących egzaminu w formule 2015.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo:
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski 
b. matematyka
c. język obcy nowożytny
 
w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) język obcy nowożytny
4. Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 
1) biologia
2) chemia
3) filozofia
4) fizyka
5) geografia
6) historia
7) historia muzyki
8) historia sztuki
9) informatyka
10) matematyka
11) język polski
12) wiedza o społeczeństwie
13) język łaciński i kultura antyczna
14) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
15) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
16) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
17) język regionalny (język kaszubski)
5. Absolwent może przystąpić w 2023 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych powyżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
6. Do egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić:
a.absolwent 4- letniego technikum z lat 2006- 2023 lub
b. branżowej szoły II stopnia z 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
- jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika, albo
- dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
-świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
- certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
- świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.
7. Absolwenci wymienieni w pkt 6. w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt  posiadania wymienionych dokumentów.
8. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 6,  może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Pisemną informację o rezygnacji (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.
Opłata za egzamin.
Na stronie OKE w Jaworznie została zamieszczona informacja o zasadach odpłatności za egzamin maturalny oraz udostępniony link do serwisu umożliwiającego sprawdzenie przez zdającego konieczności wniesienia opłaty za egzamin w 2023 roku.
Zasady wnoszenia opłaty określone są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 (str. 151-152)
Komunikaty:

- o szczegółowych sposobach dostosowania form i warunków przeprowadznia  egzaminu maturalnego w 2023 roku,

- komunikat dyrektora CKE w spraaie materiałów  i przyborów  pomocniczych, z których
mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym,

- komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów,

- załączniki 

oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami

- zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie w zakładce: egzamin maturalny:

komunikaty o egzaminie maturalnym, harmonogram, dostosowaniach i informacje OKE

 

Egzamin dla absolwentów 4-letniego technikum  będzie przeprowadzany w formule 2015 do 2028 roku włącznie. Od roku 2029 absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu w formule 2023 ( tzw. nowa matura)

 


Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.