foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Rydułtowach

Próbne egzaminy maturalne dla uczniów klas czwartych:

22.11. - egzamin z jęz. polskiego: godz. 9.00- (pp) 170 minut, godz. 14.00 - (pr) 180 minut

23.11.- egzamin z matematyki: godz.9.00 - (pp) 170 minut, godz.14.00 - (pr) 180 minut

24.11. - egzamin z jęz. obcego: godz.9.00- (pp) 120 minut, godz. 14.00- (pr) 150 minut

25.11. - egzamin z przedmiotów dodatkowych: 9.00- (pr) 180 minut

 

Egzaminy maturalne - maj 2022

04.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pp) 9.00

05.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pp) 9.00

06.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pp) 9.00

06.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pp) 14.0

09.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. angielskiego (pr) 9.00 

10.05.- pisemny egzamin maturalny z jęz. polskiego (pr) 9.00 

11.05.- pisemny egzamin maturalny z matematyki (pr) 9.00

12.05.- pisemny egzamin maturalny z biologii (pr) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (pr) 9.00

13.05. - pisemny egzamin maturalny z jęz. niemieckiego (pr) 14.00

16.05.- pisemny egzamin maturalny z chemii (pr) 9.00

17.05.- pisemny egzamin maturalny z historii (pr) 9.00

18.05.- pisemny egzamin maturalny z geografii (pr) 9.00

19.05.- pisemny egzamin maturalny z informatyki (pr) 9.00
 
Egzaminy w formule 2022: 
 
1. W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa poniżej:
a. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 
- w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 
- zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
 
3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo:
w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski 
b. matematyka
c. język obcy nowożytny
 
4. Absolwent może przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 
5. Do egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić:
 
a.absolwent 4- letniego technikum z lat 2006- 2022 lub
b. branżowej szoły II stopnia z 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
 
- jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika, albo
- dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
-świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
- certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
- świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.
 
 
6. Absolwenci wymienieni w pkt 5. w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt  posiadania wymienionych dokumentów.
 
7. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 5,  może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r.
 
 
8.Osoby, które w 2022r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu składają stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 7 lutego 2022r. 
 
9. Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego PZE od 18- 20 maja 2022 roku. Harmonogram zostanie udostępniony zdającym w sekretariacie uczniowskim 4 marca 2022r.
 
10.Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE w Jaworznie):
 
1 - 15 czerwca 2022 r. – część pisemna (zgodnie z harmonogramem na stronie oke)
14-15 czerwca 2022r. - część ustna z jęz. polskiego i jęz. obcego.
Wniosek (załącznik 6) absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.
 
11.Termin ogłoszenia wyników:  5 lipca 2022r. 

Wyniki egzaminu będą dostępne dla zdających w serwisie ZIU  na stronie OKE w Jaworznie. Hasła i loginy zdający otrzymają w szkole.

12. Egzamin poprawkowy w 2022r.

23 sierpnia 2022r. (wtorek) o 9.00 - egzamin w części pisemnej

Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu 9 września 2022 r. od godz.12.00.

13. Opłata za egzamin.
 
Na stronie OKE w Jaworznie została zamieszczona informacja o zasadach odpłatności za egzamin maturalny oraz udostępniony link do serwisu umożliwiającego sprawdzenie przez zdającego konieczności wniesienia opłaty za egzamin w 2022roku.
 
14. Komunikaty:

- o szczegółowych sposobach dostosowania form i warunków przeprowadznia  egzaminów w 2022 roku,

- materiałach i przyborach pomocniczych,

- harmonogram egzaminów,

- załączniki 

oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami

- zamieszczone są na stronie OKE w Jaworznie w zakładce: egzamin maturalny.

15. Deklaracje:

Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 30 września 201 r.

Termin złożenia udokumentowanego wniosku o dostosowanie formy i warunków egzaminu – 30 września 2021 r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2022 r.

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.