foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (specjalnosc wojskowa)
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(dietetyka)
Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa wielozawodowa
(kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa i inne)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w RydułtowachGastronomia

Zapraszamy na stronę klas gastronomicznych

Czytaj więcej

Fotografia

Zapraszamy na stronę fototechników

Czytaj więcej

Logistyka

Zapraszamy na stronę logistyków

Czytaj więcej

Szkoła branżowa

Zapraszamy na stronę uczniów klas branżowych

Czytaj więcej

Informacje dla zdających przystępujących do egzaminów

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,odbywających się w dniach 11 i 12 stycznia 2021 r.

Kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID 19.

1.2. [*] Nie może przyjść na egzamin osoba (zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu ) przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

1.6.[*] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7.[*] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8.[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. [*] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Wymagane środki ochrony osobistej zdających, zasady dotyczące zakrywania ust i nosa oraz procedury bezpieczeństwa

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa!

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ. U. poz. 2316 )

1. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w prowadzeniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

2. Po zajęciu miejsce przy stoliku - podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 metra. Obowiązku zakrywania ust i nosa - po spełnieniu ww. warunku - nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów.  Wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i noc przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.4. [*] Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający mają obowiązek korzystania z udostępnionego płynu dezynfekcyjnego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, by unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, pomieszczeniu szatni, itp.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Wytyczne:

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.